diumenge, 25 de març del 2007

Kalendarium

El Kalendarium era el libro en el que los prestamistas apuntaban el nombre de sus deudores y las cantidades que les debían. Este libro se llamaba así porque el día señalado para efectuar los pagos eran las Kalendas de cada mes. Así leemos en Séneca De beneficiisI,2 :
Nemo beneficia in kalendario scribit
Nadie escribe los favores recibidos en el calendario.

Encontramos otros testimonios en los poetas que las llaman tristes, celeres....:
...Que tu soberbia arca amarillee con gran cantidad de monedas, que se desenrrollen cien recibos de préstamos en las calendas, tu heredero jurará que tú no le has dejado nada...
...como evita a Rusón el deudor de dinero, que, si no saca dinero de todas partes cuando llegan las tristes calendas.....

...Quien tema a Puteal y a Jano(1), así como a las veloces Kalendas, atorméntese pensando en el dinero que tomó prestado...
(1) lugares de reunión de comerciantes , prestamistas, banqueros y usureros.

Y también en documentos oficiales de préstamo que nos dan la fecha de las kalendas como el día de su vencimiento. Copio dos tomados de esta página de derecho romano:
  • En el consultorio del jurisconsulto y prefecto del pretorio Emilio Papiniano, se leyó el siguiente documento:
...Yo, Lucio Ticio, reconozco por escrito haber recibido de Publio Mevio 15.000 denarios efectivamente entregados de su caja. Mevio estipuló que se le dará debidamente esta suma en buena moneda en las próximas calendas. Yo, Lucio Ticio, lo prometí. Si en el término expresado no se hubiere dado, pagado o garantizado la indicada suma a Mevio, o a quien corresponda, yo, Lucio Ticio, prometí que pagaré además como pena por el retraso, un denario por cada mes y por cada 100 denarios. Se ha convenido también entre nosotros que, de la susodicha suma, del todo, se deberá restituir a Mevio 300 denarios mensuales, a él o a su heredero. Se pregunta acerca de la obligación de intereses una vez que las fechas mensuales establecidas han vencido....
...Yo, Crisógono, esclavo y agente de Flavio Cándido, escribo en presencia y con la firma y sello de mi dueño, que éste ha recibido de Julio Zosas, procurador de Julio Quintiliano, que está ausente, 1.000 denarios en préstamo que Zosas. liberto y procurador de Quintiliano ha estipulado y Cándido, mi dueño, ha prometido que se darán a Quintiliano, o a su heredero, a quien correspondan, en las calendas de noviembre que han de venir próximamente. Si no se cumpliera en el susodicho día, entonces ha estipulado Julio Zosas y ha prometido, Flavio Cándido, mi dueño, que se pagarán 8 denarios en razón de intereses por cada mes que se retrase el pago...

Más tarde pasó a ser lo que hoy entendemos por calendario, el registro de los días, los meses. Nos han llegado algunos muy completos como el Menologium Rusticum Colotianum encontrado en Pompeya que además nos da detalles como el número de días, de horas del día y de la noche, el signo zodiacal, los trabajos agrícolas propios del mes, las fiestas principales, la divinidad que protege el mes, etc... y al que dedicaremos una entrada próximamente.
La imagen que ilustra este artículo es la perfecta reproducción que de él ha hecho nuestro magister Juanvi y podréis ver en el taller Tempore Capto de los Ludi Saguntini del 23 al 27 de abril.


dissabte, 3 de març del 2007

Les Antestèries- Ἀνθεστήρια

Aquestes festes, de les quals el mes agafa el seu nom, se celebraven en el mes d’Antesterió al llarg dels dies 11, 12 i 13 (1, 2 i 3 de març del 2007). Sembla que eren les festes més antigues de les dedicades a Dionís i axí ho atestigua Tucídides ( Hª de la guerra del Peloponés, II, 15, 4):

Fins aleshores la ciutat era el que ara és Acròpoli i la part que està baix d’ella i orientada al Sud principalment. Ací hi ha una prova: a la mateixa Acròpoli es troben el temple d’Atena i dels altres déus, i els de fóra d’ella estan construïts amb preferència en aquesta part de la ciutat, així el de Zeus Olímpic, el d’Apol·lo Pític, el de la Terra i el de Limne, on se celebren les més antigues festes dionisíaques el dotze del mes Antesterió, segons el costum dels jonics, descendents dels atenesos, que encara perdura.

En efecte, Antesterió era un mes jònic antic, que remuntava al període anterior a la colonització jònica. Alguns autors consideren les Antestèries d’època micènica (M. Guarducci, Dioniso primaverile ad Atene, NAC, 9, 1980, 37-62. Del mateix autor: Dioniso e il loto, Nac, 10, 1981, 53-69)

El festival comptava amb vàries cerimònies repartides en tres dies:

1.- Primer dia- Pithoigia (πιθοιγα)

Aquest primer dia es procedia a obrir els pithoi que contenien el vi de l’última verema. Els recipients es portaven al santuari de Dionís en el pantà, el Limneu, on es feien libacions al déu i es provava el vi jove mesclat, clar, amb aigua. S’adornaven amb flors els pithoi i el santuari, i els xiquets que complien tres anys eren coronats també amb flors, raons per les quals aquestes festes reben el nom de festival de les flors (νθη)

2.- Segon dia- Choesες)

El matí d’aquest dia se celebrava una processó que rememorava l’arribada del déu a la ciutat i, donat que es pensava que venia per mar, la processó comprenia una barca transportada sobre les quatre rodes d’un carro on es trobava l’estàtua de Dionís adornada amb raïm i acompanyada de dos sàtirs que tocaven la flauta. Anava també un bou precedit d’un flautista i portadors de garlandes de flors, així com els esclaus i els xiquets. Tot el seguici portava màscares. El fet que la participació en el festival estaguera oberta als esclaus i que tots els participants portaren màscares està en la base de la interpretació com a Festival de l’Any Nou, on s’invertia l’ordre establert, que alguns autors han fet d’aquestes festes (W. Burkert, Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrifical Ritual and Myth, Berkeley-Los Ángeles-London, 1983, p. 213 ss.). La processó es dirigia a l’antic Limneu, santuari, de dubtós emplaçament, que s’obria una sola volta a l’any i que era l’únic en tota la ciutat que romania obert mentre duraren les festes. Allí tenien lloc diverses cerimònies en les quals participaven la Basílinna (βασλιννα), la dona de l’Arcont Basileus, i catorze sacerdotesses (hi ha qui apunta que eren quatre i no catorze), les gerairaí (γεραιρα), que oficiaven els ritus preparatoris per a la unió sagrada del déu, representat per l’Arcont, i la Basílinna. El seguici es dirigia a un edifici anomenat Bucolíon (βουκολεον), on tenia lloc la Hierogamia entre el déu i la reina (Arist. Const. dels Aten., III):

No estaven junts tots els nou arconts, sinó que l’arcont rei ocupava el que ara es diu el Bucolió, prop del Pritaneu (la prova és que encara ara es realitza allí la unió i les noces de la dona de l’arcont rei amb Dionís); l’arcont ocupava el Pritaneu; el polemarc, l’Epilició (que abans es deia Polemarquió, però que com Epílic el va reedificar i acondicionar quan era polemarc, va rebre el nom d’Epilició)

Aquest matrimoni ritual significava per a la ciutat una promesa de fecunditat i de prosperitat. L’elecció, a més, d’aquest lloc per a la celbració del Hierós Gámos dóna a entendre que l’epifania del déu metamorfosejat en bou era encara coneguda. S’ha intentat interpretar aquesta unió en sentit simbòlic o suposant que el déu es trobara personificat per l’Arcont. W. Otto, en canvi, subratlla la importància del testimoni d’Aristòtil: la Basílinna rep el déu a casa del seu home, hereu de l’antic rei, i Dionís es revela com a rei. És probable que la unió simbolitze el matrimoni del déu amb la ciutat, però també és un acte característic de Dionís que reclama la proclamació pública de la seua supremacia. De fet, no es coneix cap altre culte grec en què un déu s’unisca amb la reina. Representa, doncs, el triomf de Dionís.

Totes les dones que participaven al ritual, sobretot les sacerdotesses, eren escollides entre les més respetables i havien d’estar, per naixement i per tipus de vida, fóra de tota sospita. Eren les que tenien al seu càrrec tot el procés de posada en marxa del festival i, entre elles, les sacerdotesses eren les encarregades de celebrar els ritus secrets en nom de la ciutat. Secrets perquè, com els de Demèter, els rituals de Dionís Limneu (del pantà) estaven velats als homes. Un misteri que envolta els ritus que la reina i les sacerdotesses portaven a terme i que contrasta obertament amb el caràcter festiu i públic de la cerimònia d’obertura dels pithoi i el concurs de bevedors que tenia lloc la vesprada d’aquest segon dia. (Alguns autors apunten la possibilitat que aquests rituals secrets ho foren perquè commemorarien el desmembrament de Dionís quan era xiquet: a més del llibre ja citat de W. Burkert, aquest altre del mateix autor: Greek Religion. Archaic and Classical, Oxford, 1985, p. 239 i M. Valdés, El nacimiento del orfismo en el ámbito del dionisismo ático: el mito del desmembramiento de Dioniso niño, Homenaje a José María Blázquez, vol. VI, Madrid, Ediciones Clásicas, 1998, 303-325)

A la vesprada, se celebrava el concurs de bevedors. Cada participant rebia un chous (χος), una gerra amb capacitat per a tres litres, que s’omplia de vi mesclat amb aigua. Al senyal, bevien el contingut el més veloçment possible. Al guanyador se li otorgava una corona de fullatge i un odre ple de vi. Amb aquest concurs, més aviat un ritual, es commemorava l’arribada d’Orestes a Atenes, estigmatitzat per la impuresa en què havia caigut en assassinar sa mare, i amb ell arribaven també les Keres (Κρες), les deesses de la mort, i les ànimes dels morts. Per evitar contagiar-se, bevia cadascú d’un recipient i guardaven silenci. Així, malgrat el caràcter festiu de tota la jornada, era un dia nefast (μιαρ μρα) caracteritzat per aquesta visita portadora d’influències malèfiques. A les ànimes dels morts i a les Keres estava dedicat l’últim dia.

3.- Tercer dia- Chytroiτροι)

Els Chytroi eren els recipients de fang on es coïa una mena de potatge, compost de diversos tipus de cereals, anomenat panspermia i que era oferit a Hermes ctònic com a divinitat relacionada amb el món subterrani, és a dir, en la seua qualitat de psychopompo o guia de les ànimes. En aquesta jornada es pregava pels morts i es menjava la panspermia, que havia de ser consumida abans que arribara la nit. Quan arribava, els ritus de purificació finalitzaven amb el crit: Totes les keres fóra! Han acabat les antestèries!

D'acord amb el calendari antic, segons el qual la jornada començava a l'ocàs, aquest últim dia del festival s'iniciava la nit dels Choes.

Aquest últim dia era també el dia d'Aiora (αἰώρα: balancí) i en ell tenia lloc un ritual relacionat amb les joves que s'agrunsaven sobre balancíns penjats dels arbres, recordant el mite d'Erígone que es va penjar d'un quan son pare, Icari, va ser assassinat per introduir el vi a l'Àtica; també s'expulsava de la ciutat els esclaus i, com hem dit ja, els esperits dels morts, la qual cosa es pot entendre en el sentit, assenyalat per W. Burkert, de la inversió de l'ordre i la tornada a ell, a l'estil de les Saturnàlies romanes. Alguns autors (J. Hani, La fêt athéniènne de l'Aiora et le symbolisme de la balançoire, REG, 91, 1978, 107-12; N. Robertson, Athens' Festival of the New Wine, HSCP, 95, 1993, 197-250) opinen que aquest ritual, com molts altres aspectes d'aquesta festa, està vinculat al cicle agrari i al culte a l'arbre, antiquíssim a l'Àtica i a tota Grècia i hereu d'època minoico-micènica. No així altres autors (J.N. Bremmer, La religión griega. Ediciones El Almendro, Córdoba; traducción de Lautaro Roig Lanzillotta, 1999, 91), que asseguren que aquesta festivitat no està documentada com a part de les Antestèries abans d'època hel·lenística i que les úniques representacions plàstiques del mite que s'han trobat són d'època romana.

El que està per darrere d'aquest festival de les Antestèries és un ritual conegut i atestiguat en les civilitzacions agrícoles. Els morts i les potències d'ultratomba governen la fertilitat i les riqueses i les dispensen. Segons J.N. Bremmer, a la seua obra La religión griega, en un tractat hipocràtic es pot llegir: Dels morts arriba l'aliment, el creixement i la llavor. En totes les cerimònies a ell dedicades, Dionís es revela al mateix temps com a déu de la fertilitat i de la mort. Heràclit deia que Hades i Dionís són una única persona. Amb aquesta última jornada es tanca el cicle de la vida representat per aquesta divinitat.

Actualment, els carnavals grecs, Apokriá, són hereus d'aquestos festivals antics i del culte a Pan i Dionís. Hi ha zones a Grècia on, fins i tot, s'honra als morts durant el carnaval. Podeu llegir-ho ací. I, si voleu més informació al voltant de com es desenvolupen els carnavals a Grècia, podeu llegir-la ací.

divendres, 2 de març del 2007

Kalendis Martiis

El primer día de marzo estaba lleno de simbolismo en Roma con importantes festividades de la comunidad pues se celebraban las Matronalia, la Processio Saliorum, el principio del año en el calendario antiguo y con otras fiestas más particulares, pues Marcial celebraba su cumpleaños, y Horacio también tenía un aniversario.... Vamos a verlas

En el día de su cumpleaños Marcial escribió esta poesía A las calendas de marzo, (Liber X, XXIV)

Calendas de marzo, fecha de mi nacimiento, día más hermoso que todas las calendas, en el que me envían regalos incluso las muchachas (1), añado a vuestros fuegos por cincuenta séptima vez pasteles y este recipiente con incienso. Vosotras, si, con todo, le conviene a quien os lo solicita, añadid, por favor, otros dieciocho años, para que sin estar todavía entumecido por la excesiva vejez, sino habiendo realizado por completo las tres etapas de la vida(2) me dirija a los bosques de la joven diosa del Elíseo (3). Después de esta vida de Néstor(4), no suplicaré un solo día.
(Traducción Ed. Cátedra)

1 El primero de marzo eran las “calendas de las mujeres” (kalendae feminarum), Se celebraba ese día la fiesta de las Matronalia, dedicadas a Juno Lucina , protectora de las parturientas, y de las mujeres casadas, en las que se conmemoraba la paz entre Romanos y Sabinos que se consiguió con la mediación de las mujeres sabinas (Plutarco,) que habían sido raptadas por Rómulo y los romanos el 21 de agosto. Las esposas reciebn regalos de sus maridos.

Por tanto, lo que Marcial quiere decir, con intención hiperbólica, es que su cumpleaños “pone al mundo del revés”: las protagonistas de esas fiestas son las matronas, a las que sus maridos agasajan con regalos; en cambio él,con motivo de su cumpleaños, en vez de dar regalos, los recibe y, además, hasta de las solteras, que en las otras solemnidades del día no tenían nada que hacer.

Estas fiestas se consideraban las Saturnalia feminarum, así lo vemos en Marcial Libro V, LXXXIV: (Las fiestas se acaban y Gala no le ha regalado nada.....) se acercan ya vuestras Saturnales, las calendas de marzo. Entonces te devolveré Gala, lo que me has regalado.

También en Suetonio, Vespasiano, XIX leemos: (Vespasiano) Hacía regalos de mesa a los hombres el día de las Saturnales, y a las mujeres el día de las calendas de marzo.

2 Juventud, madurez, ancianidad. Nuestro poeta no alcanzó los 75 años de vida deseados.

3 Proserpina.

4 Ejemplo tópico de longevidad; del mundo greco-romano Néstor por merced de Apolo, sobrevivió a tres generaciones. En el mundo hebreo-cristiano el equivalente sería Matusalén.


También este día se iniciaba según el calendario antiguo el año nuevo. Ovidio (Fasti, III 135-150) nos proporciona estas pruebas:

-se renueva el laurel de las casas de los flámines, la del Rex sacrorum, la Curia y en el templo de Vesta además de esto, también se renueva el fuego sagrado.
-se honra en este mes a Anna Perenna, personificación del año imperecedero, annus perennis
-los magistrados tomaban posesión de sus cargos (del 253 al 154 a C)
-contando desde marzo cada mes recibe el nombre formado sobre su número. Así el quinto mes se llamaba Quinctilis (Julio)
Lo leemos también en Macrobio, Saturnalia, I, 12, 7: que nos añade que se pagaba en esta fecha a los maestros el año entero y que las matronas invitaban a cenar a los esclavos Hoc mense mercedes exolvebant magistris quas conpletus annus deberi fecit, comitia auspicabantur, vectigalia locabant, et servis coenas adponebant matronae, ut domini Saturnalibus: illae, ut principio anni ad promptum obsequium honore servos invitarent, hi, quia gratiam perfecti operis exolverent

La processio Saliorum.
Fué Numa Pompilio quien creó la hermandad de los Salios, frates Saliorum, para la custodia de los ancilia, escudos sagrados (Plutarco Vidas paralelas, XIII), ya que cayó del cielo un escudo y para evitar que fuera robado, Numa encargó al herrero Mamurio Veturio la fabricación de once escudos idénticos al primero, que fueron colgados en la Curia Saliorum en la colina del Palatino. En las Kalendas de Marzo los Salios descolgaban estos escudos y hacían una procesión por las calles de la ciudad con la que se intentaba despertar la conciencia bélica del pueblo ante la nueva época guerrera que se iniciaba en marzo. En esta procesión los Salios se detenían en lugares concretos llamados mansiones en los que efectuaban una danza ritual, que tenía un ritmo de tres tiempos (tripudium), saltaban y golpeaban con un bastón corto o daga los escudos y a la vez entonaban un himno el Carmen Saliare, de lenguaje tan arcaico y oscuro que ya en su tiempo era ininteligible para los mismos Salios. Este carmen también atribuido a Numa comprendía invocaciones colectivas e individuales de los dioses y terminaba con una mención a Mamurio Veturio.Cuando acababan la danza, continuaban la procesión guiados por un magister, seguido por el primer bailarín, praesul , y un cantor inspirado, vates, que predecía felices augurios para los guerreros que iban a participar en la guerra. Por la tarde los escudos volvían a la Curia y los Salios celebraban un banquete ritual.
Esta procesión la hacían en marzo (ancilia movere) y en octubre (ancilia condere) por lo que sus ritos tenían el significado de abrir y cerrar la estación guerrera.

Al principio hemos leido que Marcial celebraba su cumpleaños, ahora veremos qué celebraba Horacio en las calendas de marzo...

Te preguntarás admirado,
tú que conoces la literatura de una y otra lengua,
qué puedo hacer, soltero, en las Kalendas de Marzo,
qué significan las flores
y el altar rebosante de incienso,
y la hoguera colocada en elcésped verde.
Al borde de la muerte por la caída de un árbol.
había prometido a Líber un agradable banquete
y un macho cabrío blanco.
Cada año, este día de fiesta se hará saltar el corcho,
fijado con pez,
del ánfora preparada en el consulado de Tulio
para absober el humo.
Toma cien copas, Mecenas, por tu amigo que se ha salvado
y mantén encendidas las lámparas hasta el amanecer:
toda ira y bullicio estará lejos.
Olvida tus cívicas preocupaciones por la ciudad:
cayó el ejército de Cotisón, el Dacio.
el terrible Medo se enfrenta a sí mismo en amargas luchas
nos obedece el Cántabro,
nuestro viejo enemigo del confín de España, sometido con tardía cadena;
con el arco distendido, los Escitas
piensan ya en abandonar el campo.
Relajado deja como particular, de preocuparte demasiado
de que el pueblo pueda padecer por cualquier cosa
y coge, alegre, las dádivas del momento presente
y deja de lado los asuntos serios.

En esta oda dedicada a Mecenas, Horacio celebra el aniversario del día en que se cayó de un árbol de su finca y por poco escapó de la muerte. Repite al final de su oda su tema favorito: disfruta del momento presente, el carpe diem

Pervivencia en nuestras costumbres de las matronalia
Las fiestas dedicadas a Santa Agueda como protectora de las mujeres, de las parturientas, de los problemas de lactancia, y de las enfermedades del pecho recogen, según algunos autores, la herencia de las matronalia, fiestas relacionadas con la fertilidad y dedicadas a Juno Lucina protectora de los partos. Puedes leerlo aquí.
La festividad de Santa Agueda se celebra el 5 de febrero y en ella se dan algunos ritos de inversión en los que las mujeres desempeñan papeles importantes. El caso más destacado el de de Zamarramala en Segovia en el que se eligen seis cargos
Alcaldesa, Regidora, Síndica, Procuradora, Personera y Alguacilas que detentan el poder en el pueblo mientras duran las fiestas. Todas las mujeres casadas o viudas del pueblo pueden pertenecer a dicha Hermandad. Las Alcaldesas, vestidas con el característico traje «zamarriego» reciben la vara de la justicia y con ella la autoridad sobre los hombres del lugar, autoridad que es efectiva a a hora de resolver pleitos, como riñas entre mozos.

Puedes ver más en este artículo de la Revista de Folklore que describe la festividad de Santa Agueda en distintas localidades de España.


Pervivencia en nuestras costumbres de los salios.

Las marzas (
deriva de Kalendae Martiae)son las canciones que la noche del último día de febrero en algunos pueblos sobre todo de Cantabria, como en Soba entonan los marceros, grupos de jóvenes con bastones que van por las casas pidiendo aguinaldo a cambio de las canciones. Es díficil establecer su origen, hay quien los relaciona con los salios. Puedes leerlo aquí.